Algemene voorwaarden voor de cursus Muziek op Schoot door Knuffie Muziek

Begrippen:
Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een kind tussen de 4 maanden en 4 jaar, onder begeleiding van een voor het kind bekende volwassene.

1 Inschrijving
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen via de website http://www.knuffie-muziek.nl.
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Het moment van inschrijving bepaalt uw plaatsing.
Alleen bij voldoende deelname zal de genoemde cursus kunnen starten (minimaal 4 per groep).
Mocht de cursus onverhoopt niet door gaan, ontvangt u hierover bericht. Eventueel betaald cursusgeld word dan teruggestort op uw rekening.
Bij teveel aanmeldingen wordt u op de hoogte gebracht. Indien gewenst kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

2 Lessen
De cursus bestaat uit wekelijkse lessen. De precieze data en tijden staan vermeld op de website en worden eveneens bij inschrijving verstrekt.
De lessen worden gegeven op kinderdagverblijf Woelewippie, Polderstraat 4 in Breda (3+ groep, groene deur bij de Speelhuislaan).
De docent geeft minimaal een week voor de afgesproken aanvangsdatum door of de cursus start en in welke groep u en uw kind zijn ingedeeld.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Het streven is telkens om een zo homogeen mogelijke leeftijdsgroep te krijgen, zodat de activiteiten zoveel mogelijk aan het ontwikkelingsniveau kunnen worden aangepast.
De les start op het aangegeven tijdstip. Iedere les heeft tien minuten in- en uitlooptijd. Gelieve u aan deze tijden te houden.
In de schoolvakanties is er geen les.

3 Betaling

Het lesgeld bedraagt 11 euro per les (dreumes en peuter) en voor de babyles 8,50. Indien u met meerdere kinderen uit een gezin in dezelfde les zit, krijgt het tweede kind 25% korting.

Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een mail met daarin de betalingsgegevens. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te worden overgemaakt op rekening nummer NL82TRIO0338862048 t.n.v. E. Smedema, onder vermelding van de naam van je kind.

4 Absentie/lesuitval
Absentie van de docent:
Bij ziekte van de docent of dringende omstandigheden zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt de cursist hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Lessen die de docent niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus ingehaald. Mocht er geen mogelijkheid zijn om de les in te halen, dan wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven lessen verleend.
Absentie van de cursist:
Wanneer de cursist niet in staat is een les bij te wonen, wordt hem/haar verzocht dit van te voren te melden bij de docent, bij voorkeur via whatsapp.
Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op een inhaalles en/of restitutie van (een deel van) het lesgeld.

5 Beëindiging van de cursus
Mocht de cursist onverhoopt niet aan de cursus deel kunnen nemen, wordt hem/haar verzocht dit uiterlijk één week voor aanvang van de cursus te melden.

Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de genoemde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.

6 Aansprakelijkheid
Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind.
Knuffie Muziek aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

7 Privacy
De cursist gaat accoord met het bewaren van de door hem/haar ingevulde gegevens voor de duur van de cursus. Na de cursus zullen de gegevens worden verwijderd. De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.
De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens en de bewaring ervan omgaan.

Wanneer er beeldmateriaal wordt gemaakt, zal deze nooit openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de cursisten.

8. Meebrengen broers en zussen, andere familie

Een kind onder 1 jaar mag gratis mee, indien hij/zij niet deelneemt aan de les.

Een broer of zus mag alleen mee in overleg met de docent, en betaalt 11 euro per les, ongeacht of hij/zij aan de les deelneemt of niet.

Een tweede ouder mag altijd mee. Opa, oma etc. in overleg met de docent.

Knuffie Muziek, maart 2024.