Algemene voorwaarden voor de cursus Muziek op Schoot door Knuffie Muziek

Begrippen:
Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een kind tussen de 4 maanden en 4 jaar, onder begeleiding van een voor het kind bekende volwassene.

1 Inschrijving
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen via de website http://www.knuffie-muziek.nl.
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Het moment van inschrijving bepaalt uw plaatsing.
Alleen bij voldoende deelname zal de genoemde cursus kunnen starten (minimaal 4 per groep).
Mocht de cursus onverhoopt niet door gaan, ontvangt u hierover bericht. Eventueel betaald cursusgeld word dan teruggestort op uw rekening.
Bij teveel aanmeldingen wordt u op de hoogte gebracht. Indien gewenst kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

2 Lessen
De cursus bestaat uit wekelijkse lessen. De precieze data en tijden staan vermeld op de website en worden eveneens bij inschrijving verstrekt.
De lessen worden gegeven op kinderdagverblijf Woelewippie, Polderstraat 4 in Breda (3+ groep, oranje deur bij de Speelhuislaan).
De docent geeft minimaal een week voor de afgesproken aanvangsdatum door of de cursus start en in welke groep u en uw kind zijn ingedeeld.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Het streven is telkens om een zo homogeen mogelijke leeftijdsgroep te krijgen, zodat de activiteiten zoveel mogelijk aan het ontwikkelingsniveau kunnen worden aangepast.
De les start op het aangegeven tijdstip. Iedere les heeft tien minuten in- en uitlooptijd. Gelieve u aan deze tijden te houden.
In de schoolvakanties is er geen les.

3 Betaling

Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een mail met daarin de betalingsgegevens. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te worden overgemaakt op rekening nummer NL82TRIO0338862048 t.n.v. E. Smedema, onder vermelding van de naam van je kind.

4 Absentie/lesuitval
Absentie van de docent:
Bij ziekte van de docent of dringende omstandigheden zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt de cursist hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Lessen die de docent niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus ingehaald. Mocht er geen mogelijkheid zijn om de les in te halen, dan wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven lessen verleend.
Absentie van de cursist:
Wanneer de cursist niet in staat is een les bij te wonen, wordt hem/haar verzocht dit van te voren te melden bij de docent, bij voorkeur via whatsapp.
Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op een inhaalles en/of restitutie van (een deel van) het lesgeld.

5 Beëindiging van de cursus
Mocht de cursist onverhoopt niet aan de cursus deel kunnen nemen, wordt hem/haar verzocht dit uiterlijk één week voor aanvang van de cursus te melden.

Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de genoemde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.

6 Aansprakelijkheid
Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind.
Knuffie Muziek aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

7 Privacy
De cursist gaat accoord met het bewaren van de door hem/haar ingevulde gegevens voor de duur van de cursus. Na de cursus zullen de gegevens worden verwijderd. De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.
De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens en de bewaring ervan omgaan.

Wanneer er beeldmateriaal wordt gemaakt, zal deze nooit openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de cursisten.

7 COVID-19

Met betrekking tot COVID-19 houdt Knuffie Muziek zich strikt aan de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM. In de lessen gelden de volgende extra regels en aandachtspunten:

 • Graag bij binnenkomt de handen ontsmetten.
 • Maximaal één begeleider per kind. Het meenemen van extra kinderen (die niet zijn aangemeld voor de cursus) is helaas voorlopig niet toegestaan. Meenemen van een baby in een wipstoeltje alleen in overleg.
 • De adviezen en richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
  • blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Na 24 uur zonder klachten kan er weer deelgenomen worden aan Muziek op Schoot.
  • bij koorts en/of benauwdheid van huisgenoten: blijf ook thuis. Na 24 uur zonder klachten kan er weer deelgenomen worden aan Muziek op Schoot.
  • als iemand in het huishouden positief getest is voor COVID-19, moeten kinderen en ouders/verzorgers wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna nog 10 extra dagen thuisblijven.
  • symptoomvrij van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
   • kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen deelnemen als zij geen koorts hebben.
   • Dit geldt niet als: 
   • -kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft.
   • -er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.
   • -kinderen die  hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn.
 • Een aldus gemiste les kan niet worden ingehaald of gerestitueerd (zie ‘absentie/lesuitval’).
 • Een Muziek op Schootdocent met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijft thuis. Als zij 24 uur klachtenvrij is of negatief is getest kan zij weer aan het werk. Wanneer een huisgenoot van de docent verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, blijft zij thuis. De gemiste les wordt op een nader te bepalen moment ingehaald of gerestitueerd.
 • Vermijd handen schudden of ander fysiek contact, hoest en nies in de elleboog.

In de les:

 • Ouders houden onderling altijd anderhalve meter afstand, en zo ook van de docent. De docent zorgt voor een duidelijke plaats in de groep waarbij de anderhalve meter altijd gewaarborgd kan worden. De ouder blijft op deze plaats zitten, tenzij anders aangegeven door de docent. De kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden en mogen zelf rondlopen.
 • Bij binnenkomst en verlaten van de leslocatie draagt de ouder een mondkapje. Als er in de les een bewegingsmoment is, draagt de ouder ook een mondkapje. De docent zal tijdens verplaatsingen/ beweging/ uitdelen van materiaal ook een mondkapje dragen.
 • Tussen de lessen zit een half uur zodat de verschillende groepen elkaar niet ontmoeten. De in- en uitlooptijd blijft tien minuten, gelieve niet eerder te komen, en na de les de locatie meteen te verlaten. Vragen en opmerkingen over de les of het kind kunnen via mail of whatsapp worden gedeeld.
 • Er zal tijdens en tussen de lessen door, voldoende geventileerd worden. Trek voor de zekerheid voldoende warme kleding aan.
 • Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen van het RIVM kan het zijn dat ouders niet mogen meezingen. Volg hierbij altijd de aanwijzingen van de docent.
 • Er wordt zorg gedragen dat de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM worden nageleefd.
  • op locatie wordt gezorgd voor desinfectiemiddel en papieren doekjes.
  • plekken in de ruimte die veel worden aangeraakt, worden na elke les schoon gemaakt, bijvoorbeeld deurklinken.
  • Knuffie blijft in zijn doosje omdat hij veel door de kinderen wordt aangeraakt.
  • lesmaterialen worden na elk gebruik apart gehouden en grondig schoon gemaakt.
  • attributen die bedoeld zijn om in de mond te stoppen (zoals fluiten) worden vermeden.
  • attributen die niet schoongemaakt kunnen worden maar wel noodzakelijk zijn nemen ouders/verzorgers zelf mee.
  • attributen die niet of moeilijk schoongemaakt kunnen worden, worden vermeden, bijvoorbeeld kwetsbare trommelvellen, vilten kloppers, belletjes waarbij de binnenzijde niet te reinigen is.
  • wc-gang alleen in uiterste nood waarna de handen grondig worden gewassen.
  • verschonen van luiers gebeurt alleen in geval van nood en op een eigen verschoningsmatje. Ook daarna worden de handen grondig worden gewassen.
 • Als blijkt dat iemand van de groep of een van de huisgenoten tijdens de bijeenkomst of vlak daarna Corona had/heeft, wordt de docent ingelicht. De docent bericht zo snel mogelijk alle deelnemers uit de groep en werkt mee aan bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit houdt in dat contactgegevens van deelnemers gedeeld worden.

Knuffie Muziek, november 2020.